תקנון האתר

כללי

 1. אתר www.sportonline.co.il” (להלןהאתרהנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנטבעלת האתר ומפעילתו הנו חברת איזונבה בעמ” (להלןמפעילת האתר).

 2. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה).

 3. בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זההכוונה גם לנקבה במשמע.

 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתרוהיוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעילת האתרעקב כךהנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיוןגלישה ואו כל פעולה באתרמהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנוןלכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 5. ויודגשכל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתפות באתר ומקבלםוכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 6. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים עי מפעילת האתראלא בידי גורמים אחרים שלמפעילת האתר אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האנטרנט שלהםקישורים אלה נועדו לנוחיות הגולשאך מפעילת האתר אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופעים בהם.

 1. הזכות כשרות להשתמש באתר

רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישותכל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייובותבמידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוסיראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האופוטרופוס.

 2. המשתמש הנו בעל תעדות זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל עי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 4. המשתמש הוא על תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתפותאו המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

 1. כדי לרכוש מוצר שירות תידרש לספק מידע לצורך ביצוע העסקהכגון שםכתובתכתובת אלקטרוניתמספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

 2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפי רצונו של הלקוח ובהסכמתומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

 3. חלק ממטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר למפעילת האתר לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

 4. מפעילת האתר מתחייבת כי כל שימוש במידע האמור יעשה על פי דין.

 5. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמורככל האפשרעל סודיות המידעהעברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכח עליוןמפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישיר שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 6. ביטולים

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןהתשמא -1981 ו/או תקנות הגנת הצרכן (להלןחוק הגנת הצרכןכפי שיפורט להלןלמעט ברכישת פריטים מסויימיםהמפורטים בסעיף 14 ג (דלחוק הגנת הצרכן ואו תקנות הגנת הצרכן ואשר בהםלא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

 1. ביטול עסקה מכירה עי לקוח לפני משלוח המוצר :

במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה מכירה לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצריוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוניinfo@sportonline.co.ilבמקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי.

 1. ביטול עסקה מכירה עי מפעילת האתר לפני משלוח מוצר:

במידה ולקוח לא סגר את הזמנתולרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראיבאמצעותו יתבצע התשלוםבתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנהתהא רשאית מפעילת האתר לבטל את ההזמנהלפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. ביטול לאחר משלוח מוצר:

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליויוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוניinfo@sportonline.co.il תוך 14 יום מיום קבלת המוצרניתן להחזיר כל מוצר אשר נרכש באתר ובלבד שלא נעשה בו כל שימושהמוצר לא נפגם כתוצאה משימושלא נעשה במוצר כל תיקוןוהמוצר הוחזר בקופסא המקורית ובצירוף התוויות המקוריותהחברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים שהוחזרובמקרה זההלקוח יוכל לשלוח את המוצר בכוחות עצמו אל מפעילת האתר לכתובת רפופורט 3, כפר סבאאו לבקש כי המוצר ייאסף מביתו עי שליח מטעם מפעילת האתר בתשלום דמי שליחות על פי תמחור חברת השליחויותאו ניתן להחליף את המוצר בכתובת רפופורט 3, כפר סבא.

 1. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתובמידה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתררשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצרעל ידי הודעת ביטול כמפורט לעיל לשירות הלקוחות של מפעילת האתרהכל בהתאם בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו.

במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעילתאסוף מפעילת האתר את המוצר מהכתובת אליו נשלחותזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.

 1. ביטול מכירה עי מפעילת האתר והפסקת פעילות האתר:

בכל מקרה אשר בומחמת כוח עליון” , תהא מפעילת האתר רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים כולם או חלקםבסעיף זה כוח עליון” משמעולרבות תקלות במחשבתקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרותחבלה כלשהי ואירוע בטחוני או אחר המשבש את פעילות מפעילת האתר.

במידה וגורמים ו או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא באופן מלא או באופן חלקי ובכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעוו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו /או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות רשאית מפעילת האתר לבטל את ההתקשרות עם הקוניםכולם או חלקם ו או להפסיק את פעילות האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל הרי שאם לאחר סיום המכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאירשאית מפעילת האתר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערךבוטלה מכירה כאמורמפעילת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

במידה ותחול טעות בהדפסה בתיאור המוצר ו/או השירותבמחירובתנאי התשלוםבתמונות המוצר שרות או בכל חומר הדפסה אחראו בקבלת הנתונים מהרוכשרשאית מפעילת האתר לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הרכישה יוחזרו.

 1. אחריות ושרות

האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותיםאספקתםאיכותםטיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים שיירכשו באמצעות האתר.

 1. תנאים נוספים

 1. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זהלהוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו מעת לעתביצוע עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

 2. אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר משום מצג מצד מפעילת האתר ו/או ספקיה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי מפעילת האתרבשום מקרה לא תחול על מפעילת האתר אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר.

 3. ידוע לגולש כי מפעילת האתר תהא פטורה מכל נזקהפסד או הוצאה (להלןנזקהעלולים להיגרם לגולש באתר כתוצאה משיבוש בנתוניםשיבושים כלהשם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר.

 4. כל המחירים המוצגים באתר מפעילת האתר כוללים מעמ

 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר מפעילת האתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבותידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולשיתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי מפעילת האתר שבתמונה לבין מראם במציאותכמו כן ידוע לגולש כי אין להתסמך על ייעוץמכל מין וסוג שהואשהתקבל באמצעות האתר וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימיםבכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

 6. כל השירותים והמידע המוצגים באתר ניתנים כפי שהם” ללא אחריות ו/או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותםאיכותםדיוקםשלמותםרמת העדכון שלהםהתאמה לתכלית מסויימת ואטרקטיביות המחיר שבו הם מוצעים ואין בשירותים ובמידע המוצגים באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כל שהוא כלפי הגולשלפיכך מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל אובדןנזק או הפסדישיר או עקיףאשר ייגרם לך כתוצאה מהחלטות ו/או פעולות ו/או הסתמכות על השירותים ו/או המידע שיוצג באתר.

 7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהםבאופן מלא או בכל אופן שהואו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

 8. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצרבמחירובתנאי התשלום המפורטים לידובתמונותו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכשתהיה מפעילת האתר רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

 9. במידה ויתברר כי מפעילת האתר אינה יכולהבמסגרת אמצעיה הרגיליםלספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכשתהיה מפעילת האתר רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר ייחשב להפרת הסכם מצידה.

 10. מחיר המוצרים באתר אינו כולל את עלות ההובלה אלא אם הדבר נאמר במפורש.

 1. קניין רוחני

 1. ידוע לגולש באתר כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהםלרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמורזכויות יוצריםכל פטנטסוד מסחריסימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר הנם בבעלותה הייחודיתהמלאה והמוחלטת של מפעילת האתרהגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר מפעילת האתר ושלא לבצע כל פעולה של העתקהשכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של מפעילת האתר מראש ובכתבעל אף האמורהגולש רשאי לעשות שימוש באתר על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי מפעילת האתר ו /או קבלת מידע אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתרבבסיס הנתונים בוברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב.

 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר או בשירות אחר כלשהובלא לקבל את הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 4. אין להציג את האתר בתוך מסגרתגלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו אלא לעמוד הבית בלבד.

 5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לה מפעילת האתר אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

 6. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתרלרבות גרפיקהעיצוב הצגהמילולית

  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריקבחזרה לחנות
   חישוב משלוח
   הזן קופון

   ספר לנו מה חשבת על האתר שלנו!

   איך היה להשתמש באתר SportOnline היום?